Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 15-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:31
Trường đấu CPC3

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC3

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:37
Trường đấu CPC3

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu CPC3

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:28
Trường đấu CPC3

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC3

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC3

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC3

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:01
Trường đấu CPC3

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:49
Trường đấu CPC3

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC3

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:37
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC3

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC3

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC3

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC3

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC3

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu CPC3

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:11
Trường đấu CPC3

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:14:34
Trường đấu CPC3

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu CPC3

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC3

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC3

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:06:39
Trường đấu CPC3

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:39
Trường đấu CPC3