Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 14-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu NN1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu NN1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu NN1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu NN1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu NN1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu NN1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu NN1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu NN1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu NN1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu NN1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu NN1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu NN1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu NN1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu NN1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu NN1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu NN1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu NN1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu NN1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu NN1