Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 06-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:28
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu TH7C

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu TH7C

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu TH7C

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7C

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:25
Trường đấu TH7C

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu TH7C

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu TH7C

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7C

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu TH7C

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu TH7C

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7C

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu TH7C

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7C

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu TH7C

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7C

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu TH7C

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:26
Trường đấu TH7C

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu TH7C

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7C

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7C

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:08
Trường đấu TH7C

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7C

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu TH7C

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu TH7C

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7C

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu TH7C

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7C

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7C

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu TH7C

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu TH7C