Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC5 ngày 19-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:45
Trường đấu CPC5

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu CPC5

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC5

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC5

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC5

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC5

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC5

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu CPC5

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:06:59
Trường đấu CPC5

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu CPC5

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC5

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC5

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:56
Trường đấu CPC5

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC5

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC5

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC5

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC5

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC5

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:04
Trường đấu CPC5

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:04
Trường đấu CPC5