Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC5 ngày 16-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu CPC5

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu CPC5

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu CPC5

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC5

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu CPC5

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC5

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC5

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:19
Trường đấu CPC5

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:12
Trường đấu CPC5

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:57
Trường đấu CPC5

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu CPC5

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC5

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC5

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC5

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC5

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:57
Trường đấu CPC5

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC5

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu CPC5

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu CPC5

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC5

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:28
Trường đấu CPC5

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC5

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC5

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC5

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:49
Trường đấu CPC5

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC5