Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 20-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:38
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:56
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:43
Trường đấu TH7C

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7C

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:44
Trường đấu TH7C

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7C

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:22
Trường đấu TH7C

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu TH7C

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu TH7C