Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 01-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu PO1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu PO1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu PO1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu PO1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu PO1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu PO1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu PO1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu PO1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu PO1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:45
Trường đấu PO1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu PO1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu PO1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu PO1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu PO1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu PO1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu PO1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu PO1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu PO1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu PO1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:22
Trường đấu PO1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu PO1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu PO1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu PO1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu PO1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu PO1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu PO1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu PO1

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu PO1

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu PO1

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu PO1

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu PO1

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu PO1

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu PO1

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu PO1

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu PO1

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu PO1

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:40
Trường đấu PO1

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu PO1